Regulamin

Regulamin

1. Akademia Malucha Myszka Miki sp.zo.o (zwana dalej Akademią) z siedzibą znajdującą się w Warszawie przy ul. Orłów Piastowskich 37.

2. Akademia sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 0,5 do 4 lat.

3. Akademia pracuje przez cały rok kalendarzowy.

4. Akademia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00.

5. Dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:00.

6. Organizację pracy Akademii określa ramowy plan dnia.

7. Akademia współpracuje z logopedą i psychologiem.

8. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w Akademii odpowiedzalny jest opieku, któemu zostało powierzone dziecko.

9. Rodzice zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali zabaw i przekazać pod opiekę personelowi.

10. Dzieci mogą być odbierane z Akademii wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych oraz osoby przez nich upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka.

11. Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu pozostawienia dziecka w grupie do chwili odbioru dziecka z grupy przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.

12. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Akademii pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.

13. Personel zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych lub odmówienia wydania dziecka osobie nieposiadającej upoważnienia.

14. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających w Akademii personel zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dziecka z objawami choroby.

15. Personel nie podaje dzieciom żadnych leków.

16. Rodzice zostają natychmiast powiadomieni o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Akademii i mają obowiązek odebrać dziecko. W innym przypadku personel wzywa lekarza i rodzice ponoszą koszty wizyty.

17. Rodzic może przebywać z dzieckiem w Akademii w ramach adaptacji.

18. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w Akademii określa umowa przyjęcia dziecka.

19. Wszelkie sugestie i uwagi należy zgłaszać do opiekuna grupy lub właściciela Akademii.