RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Akademia Malucha Myszka Miki Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa.
2. Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 
3. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane będą przez okres rekrutacji, pobytu dziecka w placówce, obowiązku archiwizowania dokumentacji  oraz ewentualnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków.
5. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej lub podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail akademia@zlobekmyszkamiki.pl 
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przeprowadzenie przez Administratora procedury rekrutacyjnej, a w konsekwencji również zawarcia umowy na świadczenie usług opieki nad dzieckiem. 
error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.